هیئت موسس

هیئت موسس مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی

Founder Group

 

دکتر آذین علیزاده اصل

متخصص قلب ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

 

دکتر احمد امین

متخصص قلب ، فلوشیپ نارسایی قلب

 

دکتر بهرام محبی

متخصص قلب ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

 

دکتر فرزانه اشرفی حبیب آبادی 

فوق تخصص هماتوانکولوژی

 

دکتر محمد فرانوش

فوق تخصص هماتوانکولوژی

 

دکتر سید محسن رضوی 

فوق تخصص هماتوانکولوژی

 

دکتر پیام آزاده

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

 

دکتر مریم هنر دوست

دکترای پزشکی مولکولی