برنامه استراتژیک

کاردیوانکولوژی فیلدی جدید از تلفیق رشته های کاردیولوژی و انکولوژی است و به علت تاثیرات مهم و سرنوست ساز انواع درمانهای رایج کنسر بر روی سیستم کاردیوواسکولار از اهمیت ویژه ای برخوردار است با ارجاع بیماران کنسری توسط همکاران هماتوانکولوژی و رادیوانکولوژی به مرکز کاردیوانکولوژی ، این بیماران طبق جدیدترین گاید لاین های ASE  و َACC  تحت ویزیت دقیق ، اکوکاردیوگرافی ادونس ودر صورت لزوم ام آر آی قلب و یا سایر تصویربرداری های تشخیصی قرار میکیرند و سپس جهت فالوآپ های بعدی راهنمایی میشوند اطلاعات بیمار وارد رجیستری کاردیوانکولوژی میگردند و با مطالعات دقیق و دوره ای بر روی بیماران و فالوآپ آنها تلاش هرچه بیشتر برای پیشگیری از کاردیوتوکسیستی  و همچنین درمانهای بسیار کارآمد برای بهبود وضعیت بیماران کنسری که دچار عوارض قلبی شده اند، انجام میگیرد. و با استفاده از رجیستری بیماران مطالعات کاربردی همگام با پیشرفت علم روز دنیا در این زمینه با همکاری سازمانهای داخلی و ارتباط با مراکز خارج از کشور صورت میپذیرد و طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجوئی در همین راستا  انجام میپذیرد.چشم انداز این مرکز انجام پژوهشهای بنیادی و ثبت رجیستری های این رشته در جهت پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان بیمارن درگیر کنسر می باشد.