رئیس مرکز

دکتر آذین علیزاده اصل

استاد تمام بیماری های قلب و عروق 

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و فلوشیپ کاردیو آنکولوژی

ریاست مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی

تلفن: 3161 2392 21 98+ 

ایمیل : alizadeasl@gmail.com

سامانه علم سنجی : https://isid.research.ac.ir/Azin_Alizadehasl

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر تقاطع نیایش انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ، ساختمان اداری، طبقه دوم، مرکز تحقیقات کاردیوانکولوژی