اولویت های پژوهشی

درمان بهینه بیماران کاردآنکولوژی در زمان پاندمی کووید-19

شناسایی ریزفاکتورهای کووید-19 در بیماران کاردیوآنکولوژی

طرح های مشترک با مجامع شناخته شده رسمی و بین المللی در زمینه کاردیوانکولوژی

انجام پژوهش های منجر به نوآوری و اختراع در زمینه کاردیوانکولوژی

تشکیل شبکه مدیترانه ای کاردیوانکولوژی

مطالعات کاربردی جهت کاهش کاردیوتوکسیسیتی برای کشور و مدیترانه و نگارش  Systematic Review

تکمیل رجیستری کاردیوانکولوژی

 

طرحهای مشترک با مجامع شناخته شده رسمی و بین المللی کاردیوانکولوژی که در حال تصویب هست .

ثبت چندین  Innovation و اختراع در این فیلد.

تشکیل Network  مدیترانه ای کاردیوانکولوژی.

مطالعات کاریردی برای کاهش کاردیوتوکسیسیتی برای کشور و مدیترانه و تهیه  Systematic Reviewهایی دراین زمینه

تکمیل رجیستری کاردیوانکولوژی در حیطه های مختلف آن

 

تکمیل دیتا رجیستری کاردیوآنکولوژی مرکزو پیوستن به رجیستری کاردیوآنکولوژی جهانی

توسعه و استفاده از هوش مصنوعی در بیماران کاردیوآنکولوژی 

مطالعات کاربردی برای کاهش کاردیوتوکسیسیتی در بیماران مبتلا به بدخیمی

فعالیت و انجام پژوهش و تحقیق برای تولید داروی ترکیبی پلی پیل در بیماران کنسر پستان جهت جلوگیری از CTRCD

کیس ریپورت های متعدد و چاپ در مجلات معتبر دنیا بر اساس بیماران مراجعه کننده به کلینیک کاردیوآنکولوژی